$article->name

Športový výkon

... a faktory ovplyvňujúce výkonnosť

 

Antropomotorika charakterizuje športový výkon ako mieru splnenia určitej úlohy, ktorý môžeme vyjadriť numericky ( počet dosiahnutých bodov, čas) alebo slovne ( splnil limit,...). Pri vrcholovom športovom výkone teda môžeme uvažovať, že miera splnenia danej úlohy má dosahovať maximum športovej výkonnosti daného športovca.

 

 

Samotný výkon je ovplyvnený výkonnosťou a momentálnou dispozíciou (vonkajšou i vnútornou). Faktory ovplyvňujúce výkonnosť sú psychické a genetické vlastnosti športovca, technika pohybu a dynamický stereotyp, kvalita a veľkosť sily, pohybové schopnosti a schopnosť ich uplatnenia, celkový zdravotný stav, funkčná zdatnosť a adaptácia metabolických funkcií.

 

 

Momentálnu dispozíciu športovca k výkonu ovplyvňujú exogénne vplyvy (počasie, stav športoviska, klíma, atď.), stav a kvalita športového výstroja a výzbroja, momentálny zdravotný stav, momentálna morálna, vôľová a psychická situácia a motivácia k výkonu.

Úlohou športového tréningu je zvyšovať veľkosť sily, zlepšovať pohybové schopnosti ako i schopnosť ich uplatnenia. Správnou metodikou tréningu sa zlepšuje funkčná zdatnosť a adaptácia metabolizmu.

 

 

Psychologickým tréningom sa pripravuje športovec na podanie športového výkonu. Testovaním bolo dokázané, že tréningom sme schopný zvyšovať výkonnosť až na hodnotu 90% absolútnej výkonnosti. Fyziologickou podstatou tréningu je schopnosť organizmu adaptovať sa na zvyšujúce sa zaťaženie.

Keďže každá zvýšená tréningová záťaž vyvoláva v organizme stresovú odpoveď, môžeme pri zvyšovaní výkonnosti hovoriť o vzťahu stres – adaptácia, pričom limitujúcim faktorom je pritom únava.

Viac na: BuďNabitý
Radí fitness tréner Roman Kevický

 

 

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S